Hjem Fjell
Søk

Hovedfokus for HMS-arbeidet i 2013
15.01.2013
Foto: Free pictures.com
Som del av det systematisk HMS-arbeidet i Troms fylkeskommune ble det høsten 2012 definert fokusområder for HMS-arbeidet det kommede året,i samarbeid med arbeidstakerne representanter. Fokusområdene skal være retningsgivende for HMS-aktivietene på alle nivå i organisasjonen.

Publisert av Kristin Ytreberg

Oppdatert av Kristin Ytreberg   15. november 2013 08:21


Fokusområder for HMS-arbeidet i 2013

  • Satsinger på utsatte yrkesområder: Driftspersonell (renholdere, vaktmestre). Tannhelsepersonell. Utøvende på Bygg og eiendom. Yrkesfagslærere og –elever (frisørutdanninga, lærere og elever i praktiske fag hvor det er bruk av farlig arbeidsutstyr). Ergonomi for kontorpersonell. Risikovurdering i forhold til kjemikalie, arbeidsutstyr og arbeid av barn og ungdom. Yrkesgruppene er valgt ut med bakgrunn i at de har utfordringer spesielt i det fysiske (ergonomisk-kjemisk/biologisk) arbeidsmiljøet, og med bakgrunn i Arbeidstilsynets fokus på arbeid av barn og Ungdom.
  • Kjemikaliehåndtering og stoffkartotek: Prosess i løpet av 2013 hvor målet er at alle stoffkartotekene i TFK blir gjennomgått og oppdatert. I tillegg vil BHT bistå med opplæring i kjemikaliehåndtering og bruk av stoffkartotek.
  • IA-arbeid: Troms fylkeskommunes handlingsplan for IA-arbeidet utgår i 2013, og skal evalueres og videreføres. Fokus på å få med alle partene i dette arbeidet. HAMU er sentral medvirkningsarena i dette arbeidet, hvor vi også kan invitere inn andre virksomheter som har erfaringer å dele. Videre vil vi fortsette arbeidet med å utvikle gode hjelpeverktøy og skreddersydde kurs/opplæring for virksomhetene. Utvikle helsefremmende tiltak, blant annet gjennom prosjektet «Tøy strikken».
  • Sikkerhet og beredskap: Bistå skolene og sentraladministrasjonen i kvalitetssikring av beredskap gjennom øvelser og opplæring. Utarbeide øvingsplan på overordnet nivå for 2013 og 2014. Planen viser hva man skal øve på, når det skal øves og på hvilken måte. Fokus på evaluering og revidering av planverk etter øvelser. Sikre forsvarlige sikkerhetsinnretninger på arbeidsutstyr og maskiner i videregående skole gjennom opplæring, bistand på vernerunder, og eventuelt internt tilsyn dersom det ønskes fra fylkesutdanningssjefen.
  • Arbeidsmiljøkartlegginga: Bistand i forbindelse med oppfølgingsarbeidet etter kartlegginga i 2012.
  • Styrke samarbeidet med partene: BHT/HMS skal jobbe for å utvikle samarbeidet med arbeidslivets parter, både på overordnet nivå (IA-avtalen, rutiner for omstilling og for konflikthåndtering), og i den praktiske oppfølginga på arbeidsplassen (eksempelvis dialogmøter, arbeidsmiljømessige temaer). Fokus på å bekjentgjøre «Prosedyre for konflikthåndtering i Troms fylkeskommune».
  • Sikre god dokumentstyring og listeføring: HMS/PO har som fokus å sikre kvalitet og tilgjengelighet på styringsdokumenter (rutiner, prosedyrer) i elektronisk kvalitetshåndbok, samt sikre ivaretakelsen av eksponeringsregister og annen lovpålagt listeføring. I løpet av 2013 setter vi i gang arbeidet med innføring av elektronisk avvikssystem, og eventuelt også modul for elektronisk risikovurdering.
  • Andre aktiviteter: Samarbeidsplanene mellom BHT/HMS/PO og den enkelte virksomhet legges til grunn for ytterligere aktiviteter, inkludert deltakelse i AMU-møter og ad hoc sykefraværsoppfølging (dialogmøter og oppfølgingsmøter).

Prosjekter

  •  «Tøy strikken»  - Pilotprosjekt i Sentraladministrasjonen (BHT)                          
  • «Risikovurdering av kjemisk arbeidsmiljø i frisørutdanninga» (BHT)

Kurstilbud

 

Som del av oppfølgingen av fokusområdene, er det utarbeidet en oversikt over datofestede kurs fra BHT/HMS/PO-senteret for 2013

·         Samarbeidsmøter BHT og virksomheter (Nordreisa, Tromsø, Finnsnes, Harstad)

·         Kurs i risikovurdering og bruk av arbeidsutstyr (Tromsø og Finnsnes)

·         AKAN-kontaktsamling (AKS) (Tromsø)

·         Kurs i kjemikaliehåndtering og stoffkartotek (Tromsø, Midt-Troms og Harstad)

·         Introduksjonskurs nye VO (Harstad og Tromsø)

·         Grunnkurs sykefraværsrutiner i Troms fylkeskommune

·         HMs grunnkurs 40-timers (Tromsø og Harstad)

·         Kurs for nye ansatte (Tromsø)

·         Introduksjonskurs nye ledere (Tromsø)

·         Samtalen som lederverktøy (Tromsø)

·         Konferanse om pensjonsordninger i Troms fylkeskommune

 

Informasjon om foreliggende kurs sendes ut kvartalsvis via PO-senterets nyhetsbrev. BHT/HMS/PO-senteret tilbyr også skreddersydde kurs. Kurs kan også bestilles direkte til den enkelte virksomhet, fortrinnsvis via samarbeidsplanen ("bestillingskurs").

 

Flere nyheter